Lista imion dla Słowian

Poniżej znajdziecie listę imion słowiańskich ze wczesnośredniowiecznej Polski, Czech i Rusi. Imiona te wybrać sobie członkowie naszej grupy. Możliwe, że przydadzą się również innym rekonstruktorom. Wszystkie imiona mają potwierdzenia w źródłach historycznych.

Wykaz zawierta także kilka imion o wątpliwym pochodzeniu słowiańskim, jednak pojawiajacym się w kontekscie dowódców słowiańskich w źródłach.

Index imion

Imiona Męskie
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Ł. M. N. O. P. R. S. Ś. T. U. W. Y. Z. Ż.

Imiona Kobiece
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Ł. M. N. O. P. R. S. Ś. T. U. W. Y. Z. Ż.

O imionach dawnych Słowian.

Kiedy rodziło się dziecko, rodzina na samym początku nadawał mu imię „Nienasz”, „Niemoja”, „Nienasze”, „Nielub” i tym podobne. Wiązało się to z wysoką śmiertelnością dzieci w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. Najprawdopodobniej miało to na celu odegnać zły los, czy też demony jakie by czyhały na dziecko lub/oraz zapobiec przywiązaniu się rodziny do dziecka i zapobiec żalowi związanemu z późniejszą prawdopodobną śmiercią dziecka.

Swoje „prawdziwe” imię dziecko otrzymywało mniej więcej w wieku 7 lat podczas obrzędu postrzyżyn (chłopcy) i kosoplecin (dziewczynki). Przeważnie imię jakie otrzymywał wtedy młody człowiek (już nie dziecko) było wróżbą, życzeniem albo opisywało jego cechę charakteru.

Imiona te mają przeważnie konstrukcję złożoną – dwuczłonową np. Stanimir – od Stani- – „stawać, stać się” i –mir – „pokój” a więc oznaczał najprawdopodobniej osobę „Ustanawiającą Pokój”.

Ciekawością, na tle innych języków indoeuropejskich, jest brak w imionach odwołań do nazw bóstw, co wskazuje na pewnego rodzaju tabu w kulturze Słowian, jedynie można spotkać ogólny człon –bog/boż który można interpretować jako „Bóg” ale też „los/dola/szczęście” np. Dadzbog – „Daj Boże” ale też „Daj losie”, czy Boguchwał – „Sławiący Boga” ale też „Sławiący szczęście”. Interpretacja tego członu jako „Bóg” być może rozpowszechniła się już po wprowadzeniu chrześcijaństwa na tereny Słowian.

Tak samo nie spotyka się w imionach Słowian członów pochodzących od nazw zwierząt czy roślin, jedyny znany wyjątek Wilkomir jest najprawdopodobniej późniejszym tworem. Również nie znajdziemy w jezykach słowiańskich imino posiadajacych odniesienia do broni, jedynym nzanym wyjątkiem jest Mieczysław, ale jest to najprawdopodobniej błędna forma imienia Miećsław.

W przytłaczającej większości imię żeńskie pochodziło od imienia męskiego z dodaną końcówką „-a” np. Wszebor – Wszebora; Zdzisław – Zdzisława. Choć zdarzają się imiona które nie posiadają swoich odpowiedników męskich (np. Żywia – „Dająca Życie”; Bożena – trudne do interpretacji być może zdrobnienie) tak jak i męskich (np. Barnim – od Barni -„Brońć”; Lech/Leszek/Lestek – nie jasna etymologia).

Wiele w imionach słowiańskich namieszało wprowadzenie chrześcijaństwa a z nim imion „importowych” np: Piotr, Jan, Karol. Nie będziemy się nimi zajmować. Jednakże uwagę naszą powinny zwrócić pojawiające się nowe imiona słowiańskie, które są albo dosłownym tłumaczeniem imion chrześcijańskich (np. Bożebor – od Christophorus (Krzysztof) czyli „Mający siłę w Bogu” lub „Bóg moją siłą”) albo  kombinacją imion chrześcijańskich z typowo słowiańskimi końcówkami (np. Markusław – będącym połączeniem łacińskiego imienia Marek (Marcus) i słowiańskiego -sław – „Sławić”).

Ciekawostką też jest że współczesny w Polsce zwyczaj podwójnego imienia wiąże się właśnie z okresem wprowadzania chrześcijaństwa na nasze tereny, gdzie dziecko otrzymywało jedno imię słowiańskie a przy chrzcie drugie – chrześcijańskie. Początkowo ten zwyczaj dotyczył tylko elit rządzących Mieszko I – Dago (Dagobert); Kazimierz I – Karol; Mieszko II – Lambert czy Władysław I – Herman. Zwyczaj ten szybko rozpowszechnił się wśród arystokracji i by z pokolenia na pokolenie sięgając coraz niższych warstw społecznych.

Warto też zaznaczyć ze w okresie XIX wieku, kiedy to powstała nauka etnografii nastąpiła w wielu kręgach fascynacja „ludowością” czyli „sielską Polską wsią” widać to między innymi w literaturze (Wesele – S. Wyspiańskiego czy Chłopi – W. Reymonta) ale też wpłynęło na pojawianie się nowych słowiańsko brzmiących imion jak np. „Ludosław” czy „Czcirad”.

Męskie imiona słowiańskie

A.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Akamir? Imię pojawiające się w Kronice Teofana Wyznawcy (pocz. IXw.) opisujące VIII-wiecznego władce plemienia Welegezytów;
Imię przypuszczalnie zniekształcona forma np. Kanimira lub częsciowo zgrecyzowane
 
Ardagast? Imię pojawia się w relacji Teofilakta Symokatta (koniec. VI w.) jako imię wodza Sklawinów;
Przypuszczalnie zniekształcona lub zgrecyzowanan forma imienia Radogosta
 

B.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Barnim Pomorze Imię popularne wśród książąt Pomorskich z dynastii Gryfitów od barnić – bronić „Obrońca”
Bądzisław, Bądzsław, Bąsław   bądz- „będzie”; –sław – „sławny” „Będzie sławny” „Bądź sławnym”
Bdzigost, Bedgost, Bydgost, Budzigost   bdzi/bed – „powoduje że czuwa”; gost – „gość” „Budzący gości”
Będzieciech   bedzię – „będzie”; ciech – „uciecha, pociecha” „Ten, który zapowiada radość/uciechę” „Ten, który będzie pociechą”
Będzimir, Będziemir, Będziemirz, Będomir, Wędziemir   bedzię – „będzie”; mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który zapowiada pokój” „Ten, który będzie dobry”
Będzimysł   bedzię – „będzie”; mysł – „myśleć” „Ten, który zapowiada myśl”? „Ten, który będzie myślał”?
Biedziesław, Biecsław, Biecław   biedzie – „zmuszać, skłaniać, zwyciężać”; sław – „sława” „Zmuszający do sławy”
Biezdar, Przezdar Imię opisowe nie życzeniowe biez – „bez”; dar – „prezent, dar, ofiara” „Ten, który nie jest darem” „Ten, który ze sobą nic nie przynosi”?
Biezdziad, Przezdziad Imię opisowe nie życzeniowe biez – „bez”; dziad – „dziadek” „Ten, który nie posiada dziadka” „Ten, którego męscy przodkowie są nieznani”?
Biezpraw, Brzezpraw, Przezpraw Imię opisowe nie życzeniowe biez – „bez”; praw – „prawdziwy, sprawiedliwy” „Ten, który nie jest sprawiedliwy”? „Ten, którego omija sprawiedliwość”?
Bezprym Trudne do interpretacji Być może forma imienia Bezprzem lun Przemysł biez – „bez”; prym – nie jasne znaczenie, być może od imienia Przemysł
Bezprzem, Biezprzem Trudne do interpretacji biez – „bez”; przem – „szczery, otwarty” „Ten, który nie jest szczery”?
Biezstryj, Biestryj, Biezstryk, Brzezstryk, Brzestryk Trudne do interpretacji biez – „bez”; stryk, stryj – „stryj” „Ten, który nie ma stryja”
Biezuj, Biezwuj Trudne do interpretacji biez – „bez”; wuj – „wujek” „Ten, który nie ma wujka”
Biezrząd Trudne do interpretacji biez – „bez”; rząd – „rządzić” „Ten, który nie rządzi”
Blizbor, Blizborz Trudne do interpretacji bliz – „blisko”; bor – „walka” „Walczący blisko” „Walczący w zwarciu”
Blus Trudne do interpretacji;
Imię to nosił możny obodrzycki pojawiący sie w relacji Adama z Bremy jako przywódca rekacji pogańskiej na terenach północch połabian
 
Bodzepor, Bożebor Trudne do interpretacji, najprawdopodobniej słowiańskie dosłowne tłumaczenie imienia DeosporChristophorus (Krzysztof) „Mający w Bogu siłę” „Bóg moją siłą”
Bogdał, Bogdaj, Bogodał, Bogdasz, Bogodar, Bogudar Analogiczne jak Bożydar bog – „Bóg, dola, los, szczęście” dał – „dać” „Ten którego dał los”
Bogudan, Bogodan, Bogdan, Bohdan, Bodan Imię najprawdopodobniej pochodzenia scytyjskiego – Bagadata – „Darowany przez los” końcówka –dan jest nietypowa dla języków słowiańskich „Ten którego dał los”
Boguchwał, Boguchał, Bogufał, Bogofał, Bogfał, Bogchwał, Bochwał, Bofał Wielu badaczy wskazuje na analogie do irańskiego imienia Bagafarna – „Mający sławę do boga” bog – „Bóg, dola, los, szczęście” chwał – „dziękować, chwalić, sławić” „Ten, który sławi los” „Ten, który sławi Boga”
Bogumił, Bogomił, Bogmił, Bogomieł, Bogumieł, Bogmieł   bog – „Bóg, dola, los, szczęście” mił – „miły” „Ten, który sławi los” „Ten, który sławi Boga”
Bogumysław Tródne do interpretacji, być może pierwotnie brzmiało Bogumysł – „Myślacy o losie”? „Myślący o bogu”?  
Bogurad, Bogured   bog – „Bóg, dola, los, szęście” rad – „cieszyć się, radować” „Ten, który cieszy się szczęściem”
Bogusąd   bog – „Bóg, dola, los, szczęście” sąd – „sądzić” „Ten, któremu sądzone jest szczęście”
Bogusław, Bogosław, Bohusław, Bogsław W Polce notowane od ok. XIIw. Jedno z najpopularniejszych imion w średniowieczu na terenie całej słowiańszczyzny, przejęte także do jeżyka węgierskiego jako Boguszlav. Imię popularne wśród książąt Pomorskich z dynastii Gryfitów Analogiczne jak Bożysław bog – „Bóg, dola, los, szczęście” sław – „sławić” „Sławiący los” „Sławiący Boga”
Bogwiedz, Bogowied, Bogwied   bog – „Bóg, dola, los, szczęście” wiedz – „wiedza, wiedzieć” „Ten, który zna los” „Ten, który zna przyszłość”?
Bogwidza, Bogowid   bog – „Bóg, dola, los, szczęście” wid – „widzieć” lub widz – „sługa, posłaniec” „Ten, który widzi los” „Ten, który widzi przyszłość”? „Sługa Boga” „Posłaniec losu”
Bojan Popularne wśród słowian południowych od boj – „walka, bicię się, bój” „Walczący”
Bolebor   bole – „więcej, lepiej, bardziej” bor – „walka” „Ten, który więcej walczy”
Boleczaj   bole – „więcej, lepiej, bardziej” czaj – „oczekiwać, spodziewać się” „Ten, który spodziewa się czegoś lepszego”
Boleczest   bole – „więcej, lepiej, bardziej” czest – „cześć, chwała, zaszczyt” „Mający wiele zaszczytów” „Pragnący więcej zaszczytów”
Bolelut   bole – „więcej, lepiej, bardziej” lut – „srogi, okrutny” „Bardzo okrutny” „Bardzo srogi”
Bolemir   bole – „więcej, lepiej, bardziej” mir – „pokój, spokój, dobro” „Pragnący więcej pokoju” „Przynoszący więcej dobra”
Bolemysł   bole – „więcej, lepiej, bardziej” mysł – „myśleć” „Ten, który myśli więcej”
Bolesław, Bosław Imię popularne wśród Polskich władców z dynastii Piastów oraz Czeskich Przemyślidów, być może zapożyczone od nich jako dziedziczenie imienia po przodkach (dziadkiem Bolesława Chrobrego a ojcem jego matki, Dobrawy, był książę Czeski Bolesław I Srogi) bole – „więcej, lepiej, bardziej” sław– „sława” „Bardzo sławny” – wg. Thietmara z Merseburga „Pragnący więcej sławy”
Borzygniew, Borzgniew   borz(y) – „walczyć, zmagać się” gniew – „gniew” „Walczący w gniewie”
Borzymir   borz(y) – „walczyć, zmagać się” mir – „pokój, spokój, dobro” „Walczący za/o pokój”
Borzysław   borz(y) – „walczyć, zmagać się” sław – „sława” „Szukający sławy w walce” „Sławny dzięki walce”
Borzywoj, Borzuj Borzuj może być formą imienia Borzywuj Imię popularne wśród władców Czeskich z dynastii Przemyślidów. borz(y) – „walczyć, zmagać się” woj– „wojownik” „Walczący wojownik”?
Borzywuj, Borzuj Trudne do interpretacji Borzuj może być formą imienia Borzywoj borz(y) – „walczyć, zmagać się” wuj– „wujek” „Walczący za wujka/z wujkiem”?
Boz, Booz, Boż? Legendarny władca Antów (utożsamianych ze słowianami) pojawiajacy się w trakcie Wędrówki Ludów;
Jezeli przyjęta etnogeneza jest prawdziwa jest to najstarsze zapisane imię słowiańskie poświadczone już w Histori Gockiej (poł VIw.) autostwa Jordanesa
 
Bożebor   boże – „Bóg, dola, los, szczęście” bor– „walka” „Walczący pod opieką Boga” „Walczący pod opieką losu” „Walczący z losem”?
Bożeciech, Bożciech   boże – „Bóg, dola, los, szczęście” ciech– „uciecha, pociecha” „Cieszący się Bogiem” „Cieszący się szczęściem/bogactwem”
Bożydar, Bożda Analogiczne jak Bogudar bog – „Bóg, dola, los, szczęście” dar – „dar” „Ten, którego dał Bóg” „Ten, którego dał los”
Bożysław Analogiczne jak Bogusław bog – „Bóg, dola, los, szczęście” sław – „sławić” „Ten, który sławi Boga” „Ten, który sławi los los”
Bracsław, Bratosław   brac – „brat, wspólnota rodzinna, bliski człowiek” sław – „sławić” „Ten, który sławi brata/swój ród” „Ten, który przyniesie sławę rodowi”
Bratomir   brac – „brat, wspólnota rodzinna, bliski człowiek” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który zapewnia pokój bliskim/bratu/rodowi”
Bratumił, Bratomił, Bratmił, Bretomił, Bretmił   brac – „brat, wspólnota rodzinna, bliski człowiek” mił – „miły” „Ten, który jest miły dla swoich bliskich”
Braturad   brac – „brat, wspólnota rodzinna, bliski człowiek” rad – „cieszyć się, radować” „Ten, który jest pozytywnie nastawiony do swojej rodziny”
Brawlin? Imię domniemanego księcia nowogrodzkiego pojawiajace się w Żywocie św. Stefana z Suroża;
Przypuszczalnie imię pochodzenia skandynawskiego, ale cały zapis o Brawlinie jest podawany w wątpliwość przez historyków
 
Brodzisław, Brocsław, Barcsław, Barcław   brodzi – „brodzić” sławł – „sława” „Ten, który pławi się w chwale”
Bronimir, Bromir Popularne na terenach południowych słowian broni – „bronić, strzec” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który strzeże pokoju”
Bronisąd Trudne do interpretacji broni – „bronić, strzec” sąd – „sądzić” „Ten, który broni osądzanych/sądzonych”? „Ten, który broni wyroków”? „Ten który broni swojego zdania (osądu)”?
Bronisław, Bronsław, Barnisław, Brunisław   broni – „bronić, strzec” sław – „sława” „Ten, który strzeże sławy” „Sławny obrońca”
Broniwoj Trudne do interpretacji broni – „bronić, strzec” woj – „wojownik” „Broniący wojowników”? „Wojownik – Obrońca”?
Brosław Najprawdopodobniej skrócenie od Boronisław lub ;Zbrosław  
Brzezdob   brzez – „bez” dob – „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” „Ten, który jest niezdatny” „Ten, który nie jest waleczny/dzielny”
Brzezdoma, Przezdoma Imię męskie mimo koncówki -a Imię opisowe brzez – „bez” doma – „dom, ród, ojczyzna” „Bezdomny” „Ten,. który nie ma domu/rodu/ojczyzny”
Budziboj   budzi – „budzić” boj – „walka” albo „bać się” „Ten, który rozpoczyna walkę” „Ten, który budzi strach”
Budzigniew Najprawdopodobniej o wiele późniejszy twór, nie notowane w średniowiecznych zapiskach budzi – „budzić” gniew – „gniew” „Ten, który budzi gniew”
Budzimir Najprawdopodobniej o wiele późniejszy twór, nie notowane w średniowiecznych zapiskach budzi – „budzić” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który budzi pokój”?
Budzisław, Budzsław Notowane w Polsce od XIIw. budzi – „budzić” sław – „sława” „Ten, który zyskuje sławę” „Ten, który wzbudza podziw”?
Budziwoj, Budźwoj, Budiwoj Imię bardzo popularne w pełnym i puźnym średniowieczu na terenie Polski;
Imię (Budiwoj) też pojawia się wsród książąty obodrzyckich
budzi – „budzić” woj – „wojownik” „Ten, budzi wojowników” „Ten, który wzywa do walki”
Budziwuj Trudne do interpretacji budzi – „budzić” wuj – „wujek” „Ten, budzi wujka/krewnych”?
Burysław, Burisleif Imię pojawiającego się w sagach króla słowian;
Być może odtyczy ono rzeczywistego władcę połabskieg lub jest zniekształconym imieniem Bolesława Chrobrego, który, jako połączony w jedną osobę z Mieszkiem I częsciowo odpowiada wydarzeniom opisanych w owych sagach.
 
Bygost Trudne do interpretacji byg/byt – „żyć, być, istnieć” lub „mieć, posiadać” gost – „gość” „Ten, u którego będzie się gościć”? „Ten, który posiada gości”?
Bytomir   byg/byt – „żyć, być, istnieć” lub „mieć, posiadać” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, u którego gości spokój” „Ten, który żyje w pokoju”

C.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Chociebąd Imię zrekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości chocie – „chcieć” bąd – „być, żyć, istnieć” „Ten, który chce żyć”
Chociebor, Kociebor   chocie – „chcieć” bor – „walka” „Chcący walki/walczyć”
Chociemir, Chocimier, Chocimir, Chocimirz, Kociemir   chocie – „chcieć” mir – „pokój, spokój, dobro” „Chcący pokoju”
Chociesław, Chocsław   chocie – „chcieć” sław – „sława” „Chcący sławy”
Choroman Znaczenie nie jasne choro – nie jasne znaczenie man/mano – „zwodzić, mamić”
Chościsko? Imię hipotetyczne, być może przydomek. Pojawia się w Kronice Gala Anonima jako imię ojca Piasta. Być może był to zniekształcony i błędnie zinterpretowany przez kronikarza tytuł Pisata Choszycza/Chorożyca (dosł. Księżyca) – znaczący po prostu „książę Piast” lub „Piast syn księcia” – jako Piast Chościskowic – „Piast syn Chościska” Przyjmując wersję że było to imię lub przydomek najprawdopodobniej wywodzi się od słowa oznaczającego „chwost, ogon, warkocz” a więc osobę o długich włosach, będącymi atrybutem władcy we wczesnym średniowieczu.
Chwalibog, Chwaliboż, Falibog Imię pierwszy raz zanotowane w XIIIw. chwali – „chwalić, sławić, dziękować” bog – „Bóg, dola, los, szczęście” „Chwalący Boga/los” „Dziękujący Bogu/losowi”
Chwalibor, Falibor Rekonstruowane z imienia Falibor, nie pojawia się w kronikach chwali – „chwalić, sławić, dziękować” bor – „walka” „Chwalący walkę”
Chwalimir, Chalimir, Falimir Kwalimir   chwali – „chwalić, sławić, dziękować” mir – „pokój, spokój, dobro” „Chwalący pokój” „Dziękujący za pokój”
Chwalisław, Chalisław, Falisław Kwalisław   chwali – „chwalić, sławić, dziękować” sław – „sława” „Chwalący sławę”
Ciechomir Najprawdopodobniej o wiele późniejszy twór, nie notowane w średniowiecznych zapiskach ciech – „uciecha, pociecha” mir – „pokój, spokój, dobro” „Cieszący się z pokoju”
Ciechosław   ciech – „uciecha, pociecha” sław – „sława” „Sławiący radość” „Cieszący się ze sławy”
Ciecierad, Ciecirad, Cieciered, Cieciurad, Ciećrad   ciecie – „ciotka” rad – „cieszyć się, radować” „Cieszący się z (posiadania?) ciotki”? „Ten, który jest pozytywnie nastawiony do swojej ciotki”
Ciecimiar   ciecie – „ciotka” miar = mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który zapewnia spokój swojej ciotce”
Cierpisław Imię rekonstruowane, znana jest z zapisków tylko żeńska forma Cierpisława cierpi – „cierpieć” sław – „sława” „Ten, który cierpi z powodu (swojej) sławy” „Ten, który cierpliwie znosi sławę”?
Ciesław Forma skrócona od imienia Ciechosław lub Cieszysław  
Cieszybor, Cieszbor   cieszy – „cieszyć” bor – „walka” „Ten, którego cieszy walka”
Cieszygor   cieszy – „cieszyć” gor – „goreć, palić” „Ten, którego cieszy ogień”
Cieszymir, Cieszymiar, Cieszymier, Cieszmir, Cieszmiar, Cieszmier   cieszy – „cieszyć” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, którego cieszy pokój” „Cieszący się z pokoju”
Cieszymysł   cieszy – „cieszyć” mysł – „myśl” „Ten, którego cieszy myślenie”
Cieszyrad   cieszy – „cieszyć” rad – „być zadowolonym, chętnym, cieszyć się” „Ten, którego cieszy z zadowolenia”? „Ten, który lubi się cieszyć”?
Cieszysław   cieszy – „cieszyć” sław – „sława” „Ten, którego cieszy ze sławy” „Cieszący się sławą”
Cirzpibog   cirzpi – „cierpieć” bog – „Bóg, dola, los, szczęście” „Ten, który cierpi za swój los” „Ten, który cierpliwie znosi swój los”?
Czabor   cza – „oczekiwać, spodziewać się” bor – „walka” „Ten, który czeka na walkę” „Ten który jest gotowy na walkę”
Czcibor, Czścibor, Cibor, Czesbor, Ścibor   czci – „cześć, czcić” lub „honor, dobre imię” bor – „walka” „Ten, który czci walkę” „Ten który walczy honorowo” „Ten, który zdobył swój honor w walce”
Czcirad Najprawdopodobniej o wiele późniejszy twór, nie notowane w średniowiecznych zapiskach czci – „cześć, czcić” lub „honor, dobre imię” rad – „być zadowolonym, chętnym, cieszyć się” „Ten, który cieszy się dobrym imieniem/honorem”
Czcisław, Cisław   czci – „cześć, czcić” lub „honor, dobre imię” sław – „sława” „Ten, który czci sławę” „Ten, który/którego sławi dobre imię”
Czedrog, Czedróg Imię Pomorskie; Trudne do interpretacji cze – „oczekiwać, spodziewać się” drog – „drogi, wartościowy” „Ten, który spodziewa się bogactwa”? „Ten, od którego oczekuje się bogactwa”?
Czesław, Czasław Być może forma imienia Czcisław cze – „oczekiwać, spodziewać się” sław – „sława” „Ten, który oczekuje się sławy”
Czębor Być może forma skrócona od Częstobor czę – „zacząć, rozpocząć” bor – „walka” „Ten, który rozpoczyna walkę”
Czędomir, Czedomir   czędo – „dziecko, potomek” mir – „pokój, spokój, dobro” „Dziecko pokoju”
Częstobor   często – „często” bor – „walka” „Ten, który często walczy”
Częstogoj   często – „często” goj – „leczyć, uzdrawiać, goić (rany)” „Ten, który często uzdrawia” „Ten, który uzdrawia” „Uzdrowiciel”
Częstomir   często – „często” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który zapewnia pokój”?
Częstowoj   często – „często” woj – „wojownik” „Ten, który często wojuje”

D.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Dadzbog   dadz – „daj” bog – „Bóg, los, dola, szczęście” „Daj (mu) losie” „Daj (mu) Boże”
Dalebor, Dalibor, Dalbor, Daleborz   dale – „odległy, daleki, oddalać” bor – „walka” „Ten, który daleko walczy” „Ten, który pozostaje daleko od walki”
Dalegor   dale – „odległy, daleki, oddalać” gor – „ogień, palić się, gorzeć” „Ten, który trzyma się daleko od ognia” „Ten, który oddala pożar/pożogę”
Dalemir, Dalimir, Dalemiar, Dalimiar   dale – „odległy, daleki, oddalać” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który trzyma się daleko od pokoju” „Ten, który rozciąga pokój daleko”
Dalestryj   dale – „odległy, daleki, oddalać” stryj – „stryj” „Ten, który ma daleko (stąd) stryja”
Dalewin, Dalwin   dale – „odległy, daleki, oddalać” win = wuj – „wujek” „Ten, który ma daleko (stąd) wujka”
Dargorad   dargo – „drogi, wartościowy” rad – „być zadowolonym, chętnym, cieszyć się” „Ten, który cieszy się bogactwem”?
Derwan Znaczenie nie znane, imię to nosił książę Surbów (Serbów Łużyckich) w VIIw.  
Długomił   długo – „długi, szeroki, obszerny” albo „długo (w czasie)” mił – „miły” „Ten, który jest miły wszystkim na dużym obszarze”? „Ten, który długo pozostaje miłym”
Dobiegniew   dobie – „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” gniew – „gniew” „Ten, którego gniew jest odpowiedni (do sytuacji)” „Waleczny w gniewie”
Dobielut   dobie – „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” lut – „srogi, okrutny” „Waleczny i srogi” „Ten, którego okrucieństwo jest odpowiednie (do sytuacji)”
Dobiemiest   dobie – „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” miest – „mścić” lub „miotać” „Ten, który dobrze/celnie miota” „Ten, który dzielnie się mści”
Dobiemir, Dobiemiar, Dobiemier, Dobimir   dobie – „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który zapewnia pokój”
Dobiesław, Dobosław   dobie – „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” słąw – „sławić” „Ten, którego słynie z rozsądku/umiarkowania” „Ten, który słynie z dzielności”
Dobrobąd   dobro – „dobry” bąd – „być, stać się, róść” „Ten, który jest/stanie się dobry”
Dobrociech   dobro – „dobry” ciech – „cieszyć się” „Ten, którego cieszy dobro”
Dobrogost, Dobrogoszcz   dobro – „dobry” gost – „gościć, gość” „Ten, który dobry jest dla gości” „Ten, u którego gości dobro”
Dobromił Imię rekonstruowane, znana jest z zapisków tylko żeńska forma Dobromiła dobro – „dobry” miił – „miły” „Ten, który jest dobry i miły”
Dobromir, Dobromier Występuje głównie w Czechach i wśród Słowian Południowych dobro – „dobry” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, któremu dobry jest pokój.
Dobromysł   dobro – „dobry” mysł – „myśleć” „Ten, który dobrze myśli” „Ten, który ma dobre pomysły”
Dobromysław Poprawione lub błędnie przepisane imię Dobromysł  
Dobrosiodł   dobro – „dobry” sioł – „osada, siedziba” „Ten, który szczęśliwie się osiedla” „Ten, który ma dobrą siedzibę”
Dobrosław   dobro – „dobry” siław – „sława” „Ten, który sławi dobro” „Ten, który słynie z dobroci”
Dobrowit   dobro – „dobry” wit – „pan, władca” „Dobry władca”
Dobrowoj Imię pojawia się w zapisach w XIVw. dobro – „dobry” woj – „wojownik” „Dobry wojownik”
Dobrutro   dobro – „dobry” utro – „jutro, świt, poranek” „Ten, który ma dobrą przyszłość”
Dobrzegniew   dobrze – „dobry” gniew – „giniew” „Ten, którego gniew jest dobry”
Domaborz, Domabor   doma – „dom, ród, ojczyzna” bor – „walka” „Walczący za dom/ród/ojczyznę”
Domagniew Imię zrekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości doma – „dom, ród, ojczyzna” gniew – „walka” „Gniewny w obronie domu/rodu”?
Domamir, Domiemir   doma – „dom, ród, ojczyzna” mir – „pokój, spokój, dobro” „Zapewniający pokój/spokój w domu/rodzie”
Domarad, Domorad, Domared Być może tytuł/synonim Majordomusa – zarządcy posiadłości władcy, który stał się imieniem. doma – „dom, ród, ojczyzna” rad – „być zadowolonym, chętnym, cieszyć się” „Ten, który cieszy się/chwali się swoim domem/rodem”
Domaradz   doma – „dom, ród, ojczyzna” radz – „radzić sobie, troszczyć się, dbać” „Ten, który opiekuje się domem/rodem”
Domasław, Domosław, Domisław   doma – „dom, ród, ojczyzna” sław – „słąwić” „Ten, który sławi swój dom/ród” „Ten, którego ród jest słwawny”
Domastoj   doma – „dom, ród, ojczyzna” stoj – „stać” „Ten, który chce być członkiem domu/rodu” „Stawiający/budujący dom”
Domastryj   doma – „dom, ród, ojczyzna” stryj – „stryj” „Ten, którego stryj mieszka blisko/z nim”
Domasuł   doma – „dom, ród, ojczyzna” suł – „obiecywać” albo „lepszy” „Ten, któremu obiecano dom/ród” „Ten, który ulepsza/wzbogaca ród”
Domawuj, Domauj   doma – „dom, ród, ojczyzna” wuj – „wujek” „Ten, którego wuj mieszka blisko/z nim”
Domażyr   doma – „dom, ród, ojczyzna” żyr – „pokarm, jeść, karmić” „Ten, który karmi swój dom/ród”
Drogodziej   drogo – „drogi, wartościowy” dziej – „czynić, robić” „Ten, który robi/pracuje na bogactwo” „Ten, który ceni swoją racę”
Drogomił, Dromił   drogo – „drogi, wartościowy” mił – „miły” „Drogi i miły”?
Drogomir, Drogmir, Dragomir, Drahomir, Drohomir, Dargomier   drogo – „drogi, wartościowy” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, któremu drogi jest pokój”
Drogomysł   drogo – „drogi, wartościowy” mysł – „myśl” „Ten, którego myśli są cenne”
Drogoradz   drogo – „drogi, wartościowy” radz – „pradzić sobie, troszczyć się, dbać” „Ten, który troszczy sie o to co mu drogie”
Drogosław, Dargosław   drogo – „drogi, wartościowy” sław – „sławić” „Ten, któremu cenna jest sława”
Drogowit   drogo – „drogi, wartościowy” wit – „pan, władca” „Wartosciowy władca” „Władca bogactwa/majątku”
Drohobysz, Drahobysz Imię notowane na terenach Rusi Czerwonej do XVw. droho – „drogi, wartościowy” bysz – „pobyt,istnienie, bytowanie” „Ten, który ceni sobie istnienie”
Dziebor   dzie – „postawić, zrobić, uczynić, rzec, powiedziec” bor – „walka” „Ten, który walczy” „Ten, który mówi/opowiada o walce”
Dziesław, Dzisław   dzie – „postawić, zrobić, uczynić, rzec, powiedziec” sław – „sława” „Ten, który buduje słwaę” „Ten, który mówi/opowiada o sławie”
Dzierżykraj, Dzirżykraj   dzoerży – „władać, trzymać” kraj – „kraj” „Ten, który włada w kraju/okolicy”
Dzierżysław, Dzirżysław, Dziersław, Dzirsław   dzoerży – „władać, trzymać” sław – „sława” „Ten, który posiada sławę”
Dzirżyterg Imię pojawiające się na Śląsku, nie jasne znaczenie. dzoerży – „władać, trzymać” terg – nie jasne, być może od tęg – „silny” lub targ – „targ”
Dzirżywuj   dzoerży – „władać, trzymać” wuj – „wujek” „Ten, który posiada wójka”
Dziwigor   dzizi – „patrzeć z zachwytem, podziwiać, zachwyt” gor – „ogień, palić się, gorzeć” „Ten, który podziwia ogień” „Ten, który patrzy z zachwytem na ogień”
Dziwisław   dzizi – „patrzeć z zachwytem, podziwiać, zachwyt” sław – „sława” „Ten, który podziwia sławę” „Ten, który sławi zachwyt”

F.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Falibog Imię pierwszy raz zanotowane w XIIIw. Forma imienia Chwalibog występująca na Śląsku, Małopolsce i Mazowszu chwali – „chwalić, sławić, dziękować” bog – „Bóg, dola, los, szczęście” „Chwalący Boga/los” „Dziękujący Bogu/losowi”
Falibor Forma hipotetycznego imienia Chwalibor występująca na Śląsku, Małopolsce i Mazowszu chwali – „chwalić, sławić, dziękować” bor – „walka” „Chwalący walkę”
Falimir Forma imienia Chwalimir występująca na Śląsku, Małopolsce i Mazowszu chwali – „chwalić, sławić, dziękować” mir – „pokój, spokój, dobro” „Chwalący pokój” „Dziękujący za pokój”
Falisław Forma imienia Chwalisław występująca na Śląsku, Małopolsce i Mazowszu chwali – „chwalić, sławić, dziękować” sław – „sława” „Chwalący sławę”

G.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Gardomir   gardo – „dumny, wyniosły” albo „budzacy grozę” mir – „pokój, spokój, dobro” „Dumny z pokoju”
Gnierat   gnie(w) – „gniew” rat – „wojna, walka, walczyć” „Ten, który walczy w gniewie”
Gniewomir, Gniewomiar, Gniewomier, Gniemir, Gniewosz   gniewo – „gniew” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który łagodzi gniew”
Godzimir   godzi – „dopasowywać, czynić odpowiednim” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który czyni ład”
Godzisław, Godosław, Godzsław, Gocław, Hodysław   godzi – „dopasowywać, czynić odpowiednim” sław – „sława” „Ten, który czyni sławę”
Gorazd, Gorazdo   od gorazdy – „zręczny, szczęśliwy”
Gorzysław, Gorsław   gorzy – „ogień, palić się, gorzeć” sław – „sława” „Ten, który sławi ogień” „Ten, którego sława jaśnieje/świeci”
Gosław Forma sktórcona od imion Godzisław, Gorzysław lub Gościsław  
Gostmił, Gostomysł   gost – „gość” mił – „miły” „Ten, który lubi gości” „Ten, którego lubią goście”
Gościmir, Gościmiar   gości – „gość” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, u którego gości pokój” „Ten, który zapewnia pokój/spokój gościom”
Gościrad   gości – „gość” rad – „być zadowolonym, chętnym, cieszyć się” „Ten, który cieszy się z (posiadania/wizyty) gości” „Ten, który chętnie gości (u innych)”
Gościsław   gości – „gość” sław – „sława” „Ten, sławi (swoich) gości” „Ten, który zdobył sławę będąc w gościach (w innych stronach)
Gościwid Gościwid i Gościwit są bardzo podobne w wymowie i być może były jednym imieniem gości – „gość” wid – „widzieć” lub widz – „sługa, posłanieć” „Ten, który widzi/wypatruje gości” „Ten, który jest sługą dla swoich gości”
Gościwit Gościwit i Gościwid są bardzo podobne w wymowie i być może były jednym imieniem gości – „gość” wit – „pan, władca” „Ten, który gości swojego władcę” „Ten, który włada gośćmi”?
Gościwuj   gości – „gość” wuj – „wujek” „Ten, który gości swoejgo wujka”
Grodzisław, Grodzsław   grodzi – „ogradzać, oczaczć płotem” sław – „sława” „Ten, który zdobył sławę na ogrodzeniu/wale (w walce w obronie grodu)”? „Ten, kóry słynie ze swojego wału (gródu)”?
Gromisław   gromi – „gromić, uderzać jak grom” sław – „sława” „Ten, którego słwawa uderza jak grom” „Ten, który sławny jest ze swojej siły”?
Grzymisław, Grzymosław, Grzymsław, Grzmisław, Grzysław   grzmi – „grzmieć” sław – „sława” „Ten, którego słwaa jest szeroka (wszędzie słyszana)” „Ten, który słynie se zwojego krzyku/okrzyku”?

H.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Himisław Forma imienia Irmislaw imi (tryb rozkazujący) – „jąć, rozpocząć” sław – „sława” „Ten, który zapoczątkuje sławę”
Hodysław Forma imienia Godzisław godzi – „dopasowywać, czynić odpowiednim” sław – „sława” „Ten, który czyni sławę”
Hubysław Froma imienia Ubysław uby – „ubyć, ubywać” sław – „sława” „Ten, który pomniejsza sławę”
Huniemir Froma imienia Uniemir unie – „lepszy” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który poprawia/zapewnia lepszy pokój/dobro”
Huniesław Froma imienia Uniesław unie – „lepszy” sław – „sława” „Ten, który cieszy się lepsza sławą”

I.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Imisław, Himisław Jimisław   imi (tryb rozkazujący) – „jąć, rozpocząć” sław – „sława” „Ten, który zapoczątkuje sławę”
Izasław, Izjasław Imię popularne na Rusi wśród władców z dynasti Rurykowiczów, głównie w Rusi Kijowskiej iza – „wziąć” sław – „sława” „Ten, który bierze sławę”
Izbor   iz – „z” bor – „walka” „Ten, który pochodzi z walki”
Izbygniew   izby – „zbywać, mieć w nadmiarze” lub „pozbywać się” gniew – „gniew” „Ten, który poziada dużo gniewu” „Ten, który wyzbywa się (swojego) gniewu”
Izbylut, Izbelut   izby – „zbywać, mieć w nadmiarze” lub „pozbywać się” lut – „srogi, okrutny” „Ten, który poziada dużo okrucieństwa” „Ten, który wyzbywa się (swojego) okrucieństwa”

J.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Jaczemir   jacze – „znakomitszy, mocniejszy” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który tworzy mocniejszy/lepszy pokój”
Jaczewoj   jacze – „znakomitszy, mocniejszy” woj – „wojownik” „Mocniejszy/lepszy wojownik (niż inni)”
Janisław Imię powstałe z połączenia hebrajskieo imienia Jan i słowiańskiej koncówki -sław  
Jarogniew, Jerogniew Niektórzy badacze sugerują że przedchrześcijańsi słowo jary – „silny, mocny” mogło znaczyć również to samo co „święty” jaro – „świeży, gorący” albo „srogi, gniewny, surowy” lub jary -„krzepki, mocny, silny” albo „świety” gniew – „gniew” „Ten, którego gniew jest srogi/silny” „Ten, którego gniew jest gorący (silny)” „Święty gniew”?
Jaromir, Jaromiar, Jeromiar, Jeromier Imię populanre wśród władców Rugijskich, ale także pojawia się wśród Czeskich Przemyślidów Niektórzy badacze sugerują że przedchrześcijańsi słowo jary – „silny, mocny” mogło znaczyć również to samo co „święty” jaro – „świeży, gorący” albo „srogi, gniewny, surowy” jary -„krzepki, mocny, silny” albo „świety” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który przynosi nowy pokój” „Ten, który w gniewie broni pokoju” „Ten, kto zapewnia mocny pokój” „Święty pokój”?
Jaropełk Imię występujące na Rusi Niektórzy badacze sugerują że przedchrześcijańsi słowo jary – „silny, mocny” mogło znaczyć również to samo co „święty” jaro – „świeży, gorący” albo „srogi, gniewny, surowy” jary -„krzepki, mocny, silny” albo „świety” pełk – „pułk” „Srogi/gniewny/mocny pułk”? „Srogi dowódca pułk” „Świety pułk”?
Jarosław, Jerosław, Jirosław Jedno z najpopularniejszych imion na słowiańszczyżnie. Popularne wśród władców Rusi z dynastii Rurykowiczów. Niektórzy badacze sugerują że przedchrześcijańsi słowo jary – „silny, mocny” mogło znaczyć również to samo co „święty” jaro – „świeży, gorący” albo „srogi, gniewny, surowy” jary -„krzepki, mocny, silny” albo „świety” sław – „sława” „Ten, którego sława jest mocna/duża” „Ten, którego sławą jest (jego) gniew” „Święty sławą”? „Sławiący świętość”?
Jarostryj Niektórzy badacze sugerują że przedchrześcijańsi słowo jary – „silny, mocny” mogło znaczyć również to samo co „święty” jaro – „świeży, gorący” albo „srogi, gniewny, surowy” jary -„krzepki, mocny, silny” albo „świety” stryj – „stryj” „Ten, którego stryj jest srogi/silny” „Ten, który jest srogi dla swojego stryja” „Ten, który uświęca swojego stryja”?
Jimisław Forma imienia Imislaw występująca w Wielkopolsce i Małopolsce imi (tryb rozkazujący) – „jąć, rozpocząć” sław – „sława” „Ten, który zapoczątkuje sławę”
Juniesław Froma imienia Uniesław unie – „lepszy” sław – „sława” „Ten, który cieszy się lepsza sławą”
Jutrogost, Jutrogoszcz   jutro – „jutro, świt, ranek” gost – „gość” „Ten, którego stryj jest srogi/silny” „Ten, który jest srogi dla swojego stryja” „Ten, który uświęca swojego stryja”?
Jutrota Imię hipotetyczne, rekonstruowane z nawzy miejscowości. Trudne do interpretacji jutro – „jutro, świt, ranek” „Ten, kto żyje jutrem/przyszłością”?
Jutrowoj Trudne do interpretacji jutro – „jutro, świt, ranek” woj – „wojownik” „Ten, którego będzie wojownikiem?” „Walczący od rana”?
Jutrowuj Trudne do interpretacji jutro – „jutro, świt, ranek” wuj – „wujek” „Ten, którego wujek (będzie, przyjedzie) jutro”?

K.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Kanimir, Kanimier, Kajmir, Kalmir   kani – „gości, zaprasza” mir – „pokój, spoój, dobro” „Ten, który gości u siebie pokój”
Kanmił   kani – „gości, zaprasza” mił – „miły” „Ten, który jest miły dla gości”
Kazimierz, Kazimir, Kazimirz, Kazimiar, Kazimier, Kaźmir Imię popularne wśród władców Polskich z dynasti Piastów<>/td> kazi – „niszczyć, psuć” mir – „pokój, spoój, dobro” „Ten, który niszczy pokó”
Kociebor Forma imienia Chociebor chocie – „chcieć” bor – „walka” „Chcący walki/walczyć”
Kociemir, Kociemiar, Kociemier, Kocimiar, Kocimier, Kocimir, Koćmir Forma imienia Chociemir chocie – „chcieć” mir – „pokój, spokój, dobro” „Chcący pokoju”
Krzesąd   krzesi – „podnosi” ale też „wskrzesza” sąd – „sądzić” „Ten, któremu jest sądzony powrót do życia” „Ten, który przywraca (prawdziwy) osąd”
Krzesimir Imię popularne wśród władców Chorwackich z dynasti Trpimirowiczów.
Na terenach Pomorzan zoachowało się tylko w zniemczonej formie Gresmar
krzesi – „podnosi” ale też „wskrzesza” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który przywraca pokój”
Krzesisław, Krzecsław, Krzesław, Krzysław   krzesi – „podnosi” ale też „wskrzesza” sław – „sława” „Ten, który przywraca sławe”
Krzywosąd   krywo – „krzywo, błędnie” sąd – „sądzić” „Ten, który źle ocenia”
Kwalimir Forma imienia Chwalimir chwali – „chwalić, sławić, dziękować” mir – „pokój, spokój, dobro” „Chwalący pokój” „Dziękujący za pokój”
Kwalisław Forma imienia Chwalisław chwali – „chwalić, sławić, dziękować” sław – „sława” „Chwalący sławę”

L.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Laliczaj   lali – „kołysać się” albo „powoli” czaj – „czekać”
„Ten, który czeka cierpliwie”
Lasota Imię pojawia się w XIIw.
Najprawdopodobniej jest to dosłowne tłumaczenie łacińskiego imienia Silvestris (Sylwester) – „żyjący w lesie, dziki”
las – „las”
„Ten, który żyje w lesie”
Lech Najprawdopodobniej pochodzi od imienia Leszek.  
Lechosław Imię powstałe po dodaniu do imienia Lech słowiańskiej koncówki – sław – „sława”  
Lederg Trudne do interpretacji, być może zlatynizowana forma imienia Leszek. Le – być może od lela – „siostra matki”
lub leli – „kołysać, opieszały” lub lele – „zniewieściały, słaby” derg – „drogi, cenny”
„Cenny dla siostry matki”?
„Ceniący sobie słabość”?
„Ceniący sobie opieszałość”?
Lelistryj Tródne do interprertacji leli – „kołysać, opieszały” ale też może jako forma do lela – „siostra matki” lub leli – „kołysać, opieszały” lub lele – „zniewieściały, słaby” stryj – „stryj”
„Kołysany przez stryja”?
„Stryj siostry matki”?
„Słaby stryj”?
Lesław Imię b. póżne poswstałe najprawdopodobniej w XVIII lub XIX wieku  
Leszek, Lestek, Lestko, Lstek Imię tródne do interpretacji i nie znanego pochodzenia ale na pewno wcześniejsza forma niż imię Lech.
Imię bardzo popularne wśród książąt śląskich z dynastii Piastów
Wincenty Kadłubek w swojej „Kronice Polskiej” pisze: „dano mu imię Lestko, to jest przebiegły(…)”
Lubgost   lubo – „miły, kochany, przyjemny”
gost> – gość
„Lubiący gośći”
„Lubiany kiedy przychodzi w gości”
Lubodrog   lubo – „miły, kochany, przyjemny”
drog – „drogi, wartościowy”
„Ktróemu jest miło posiadać”
„Którego wartością jest bycie miłym”?
Lubomir, Lubomirz   lubo – „miły, kochany, przyjemny”
mir – „pokój”
„Kochający pokój”
Lubomysł imię zrekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości
lubo – „miły, kochany, przyjemny”
mysł – „myśleć”
„Kochający myśleć”
Luboradz   lubo – „miły, kochany, przyjemny”
rad – „dbać, opiekować się”
„Dbający o tych których lubi/kocha”?
Lubosław Imię najprawdopodobniej stworzone w XIX w.  
Lubowid Imię rekonstruowane na podstawie szeregu nazw miejscowości oraz geograficznych lubo – „miły, kochany, przyjemny”
wid – „widzieć” lub widz – „sługa, posłaniec”
„Ten który lubuje wypatrywać”? „Ulubiony posłaniec”?
Ludomił, Ludmił Imię rekonstruowane na podstawie imienia żeńskiego ludo – „ludzie. lud”
mił – „miły”
„Miły ludziom”
Ludomir, Ludomer, Ludmar   ludo – „ludzie, lud”
mir – „pokój, spokój, dobro”
„Ten który zapewnia ludziom spokój/dobro”
Ludosław   ludo – „ludzie, lud”
sław – „sława”
„Sławiący ludzi”
Ludziwoj   ludo – „ludzie, lud”
woj – „wojownik”
„Walczący za lud”?
Lutobor, Litobor   luto – „srogi, okrutny”
bor – „walka”
„Okrutny w walce”
Lutogniew   luto – „srogi, okrutny”
gniew – „gniew”
„Okrutny w gniewie”
Lutomir, Lutomiar, Lutmiar   luto – „srogi, okrutny”
mir – „pokój, spokój, dobro”
„Miłujący okrucieństwo”?
Lutomysł   luto – „srogi, okrutny”
mysł – „myśleć”
„Mający okrutne myśli”?
Lutosław, Lutsław, Lucsław   luto – „srogi, okrutny”
sław – „sława”
„Sławiący okrucieństwo” „Słynący z okrucieństwa”

Ł.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Łada Imię jednoczłonowe zarówno męskie jak i żeńskie, przypuszczalnie zdrobnienie łada – „porządek, spokój, ład”
Łękomir   łęko/łęka – „zdrada, chytrość, obłudność”
mir – „pokój, spokój, dobro”
„Ten który ustanawia pokój swoją chytrością”

M.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Małobąd Rekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości mało – „mało” bąd – “być, żyć, istnieć” „Ten który mało/krótko żyje/jest”?
Małogost Rekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości mało – „mało” gost – “gościć, gość” „Ten który mało/krótko gości u kogoś”? „Ten który mało/krótko podejmuje gości”?
Małomir   mało – „mało” mir -“pokój, spokój, dobro” „Ten który jest mało spokojny”?
Małostryj, Małostryk   mało – „mało” stryj – “stryj” „Ten który ma mało stryjów”?
Małowid   mało – „mało” wid – “widzieć” lub widz – “sługa, posłaniec” „Ten który mało widzi (jest ślepy)”? „Mały sługa”
Małowuj   mało – „mało” wuj – “wójek” „Ten który ma mało wójków”?
Manomir   mano – „zwodzić, oszukiwać, mamić” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten który oszukuje/wodzi pokój” „Ten który mami dobrem/pokojem”
Markusław Imię późne powstałe z połączenia rzymskiego imienia Marek z słowiańską końcówką -sław  
Masław trudne do interpretacji, być może skrócone lub zniekształcone Męcisław, Mojsław albo hipotetycznie nie zachowane Jimasława (późniejsze Jimisław) Ma- forma możen pochodzić od mało – „mało” lub mano – „zwodzić, oszukiwać, mamić” sław – „sława” „Ten który ma mmało sławy”?”Ten którego sława jest kłamstwem/oszustwem”?
Mezamir? Imię możnego antyjskiego, pojawia się w kronice Meadera Protektora (VIw.) być może zniekształcony Męcimir  
Męcimir   męci – „gnębić, dręczyć” lub „wzburzać, trząść”
mir – „pokój, spokój, dobro”
„Ten który narusza pokój”
Męcisław, Męcsław, Męsław   męci – „gnębić, dręczyć” lub „wzburzać, trząść”
sław – „sława”
„Ten który zdobył sławę dręczeniem”
„Ten który podważa (wzburza) sławę (czyjąś)”
Miecisław, Miecsław, Miesław, Miećsław   mieći – „rzucać, miotać” lub mieć – „mieć, posiadać”
sław – „sława”
„Ten który zdobył sławę rzucając”
„Ten który posiada sławę”
Mieczysław najprawdopodobniej zniekształcona, błędnie odczytana forma imienia Miecslaw powstała w XIIIw. w tej formie rozpowszechniona miecz – „Miecz”
sław – „sława”
wg. Marcina Komera – „Ten kto zdobył sławę mieczem”
Miestwin Imię pomorskie o dość nie jasnej interpretacji. Być może lokalna forma Mściwoj Miest – być może pochodzi od Mieći – „miotać, rzucać” lub Mścić – „mścić”
win – nie jasne znaczenie, być może równoznaczne z wuj – „wujek”
„Mszczący wujka”?
Mieszko, Miszko, Myszko Najstarszy zapis notuje ok 965-966 jako MSK żydowski podróżnik Ibrahim Ibin Jakub (w alfabecie żydowskim nie ma samogłosek) imię bardzo popularne w dynastii Piastów i nie występujące poza nią ani nie posiadające innych odpowiedników w innych językach słowiańskich; przypuszczalnie forma skrótowa od Miecsława, dawni historycy błędnie przyjmowali (za Marcinem Komerem) aż do XX wieku że od Mieczysława; niejasne i trudne do interpretacji imię stanowiło problem wielu historyków już w okresie średniowiecza często tworzących rozmaite teorie i interpretacje. Jan Długosz łączy Mieszka z Miećsławem – „mającym/posiadającym sławę”; Marcin Komer łączy Mieszka z Mieczysławem – „tym którym zdobył swoją sławę mieczem”; inna, współczesna teoria tłumaczy łaciński zapis MISCO jako Mieżko czyli „ten który jest ślepy” od mżeć – „zamykac/mieć zamknięte oczy” i łączy ją z legendą jakoby Mieszko w pierwszych latach życia był ślepy
Milan Imię powstałe od zdrobnienia takich imion jak: Miłobor, Miłobrat, Miłogost i innych podobnych  
Miłobąd Rekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości miło – „miły, miłujący” bąd – “być, żyć, istnieć” „Ten który będzie miły” „Miłujący życie”
Miłobor   miło – „miły, miłujący”  bor – “walka” „Miłujący walkę”
Miłobrat   miło – „miły, miłujący” brat – “brat, wspólnota rodzinna, bliski człowiek” „Miłujący brata/swoją rodzinę” „Miły bratu”
Miłochat, Miłoczat, Trudne do interpretacji, być może forma Miłodziad miło – „miły, miłujący” chat 
Miłodrog, Midrad Rekonstruowane na podstawie nazwy miejscowości oraz zachowanej Serbskiej formy. miło – „miły, miłujący” drog – “drogi, wartościowy” „Miłujący zbytek”
Miłodziad   miło – „miły, miłujący” dziad – “dziadek, przodek” „Miłujący dziadka/przodka” „Miły dziadkowi”
Miłogost, Miłgost   miło – „miły, miłujący” gost – “gościć, gość” „Miłujący gości” „Miły dla gości”
Miłorad   miło – „miły, miłujący” rad – “być zadowolonym, chętnym, cieszyć się” „Miłujący radośc”
Miłosław, Miełosław, Miloslav   miło – „miły, miłujący” sław – “sława” „Miłujący sławę” „Znany ze swego pozytywnego nastawienia”?
Miłostryj   miło – „miły, miłujący” stryj – “stryj” „Miłujący swojego stryja” „Miły dla stryja”
Miłosz Imię powstałe najprawdopodobniej od zdrobnienia lub osoba forma. miło – „miły, miłujący” „Ten który jest lubiany/miłowany”?
Miłowit, Miłwit   miło – „miły, miłujący” wit – “pan, władca” „Miłujący (swojego) władce/pana” „Umiłowany przez pana”
Miłowuj   miło – „miły, miłujący” wuj – “wujek” „Miłujący wujka” „Miły wujkowi”
Minigniew   mini – “minąć, przeminąć” gniew – “gniew” „Ten któremu gniew szybko mija”
Minogniew Forma imienia Ninogniew nino – “nowy, świeży” gniew – “gniew” „Ten którego gniew jest świeży”
Mirogod por. Godzimir mir -“pokój, spokój, dobro” god (godzi) – “odpowiedni, dopasowany, zrobiony/uczyniony w odpowiednim czasie” „Ten który czyni ład”
Mirogniew   mir -“pokój, spokój, dobro” gniew – “gniew”
Mironieg   mir -“pokój, spokój, dobro” nieg – “rozkosz”?
Mirosław   mir -“pokój, spokój, dobro” sław – “sława”
Misław Skrócenie Mojsława, Mirosława lub Miłosława  
Modlibog, Modliboż   modli – “modlić, prosić” bog – “Bóg, dola, los, szczęście”
Mojmir Imię popularne w wielkomorawskiej dynastii Mojmirowiców moj – “mój” mir -“pokój, spokój, dobro”
Mojsław Może forma imienia Masław moj – “mój” sław – “sława”
Morzysław   morzy -“zabijać, uśmiercać” sław – “sława”
Mroczysław, Mroczesław, Mroczsław, Mrocsław, Mrocław, Mrosław   mroczy – “ściemniać, zaciemniać, chmurzyć” sław – “sława”
Mszczuj, Mstuj Najprawdopodobniej wariant imienia Mścisław lub Mściwuj  
Mścibor   mści – “mścić” bor – “walka”
Mścigniew   mści – “mścić” gniew – “gniew”
Mścisław   mści – “mścić” sław – “sława”
Mściwoj, Mszczujwoj Imię popularne wśród władców pomorskich z dynastii Sobiesławiców mści – “mścić” woj – “wojownik”
Mściwuj   mści – “mścić” wuj – “wujek”
Mysław   mysł – “myśleć” sław – “sława”
Myślibor   myśli – “myśleć” bor – “walka”
Myślidar   myśli – “myśleć” dar – “prezent, dar, ofiara”
Myślimir   myśli – “myśleć” mir -“pokój, spokój, dobro”

 

N.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Naczęmir, Naczęmiar, Naczęmier   nacze – „zacząć, rozpocząć” mir – „pokój, spokój, dobro”
Naczęrad   nacze – „zacząć, rozpocząć” rad – „cieszyć się, radować”
Naczęsław, Nacsław, Nacław   nacze – „zacząć, rozpocząć” sław – „sława”
Naczęwoj   nacze – „zacząć, rozpocząć” woj– „wojownik”
Naczęwuj   nacze – „zacząć, rozpocząć”  wuj– “wujek”
Nadar   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” dar – „prezent, dar, ofiara”
Nadbor   nad – „nad” – jako wywyższenie lub skrót bor – “walka”
Nadmir   nad – „nad” – jako wywyższenie lub skrót mir – „pokój, spokój, dobro”
Nagod   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” god (godzi) – „odpowiedni, dopasowany, zrobiony/uczyniony w odpowiednim czasie”
Namir   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” mir – „pokój, spokój, dobro”
Namysław Być może błędna forma Namysła sław – „sława”
Namysł   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” mysł – „myśleć”
Nasiębąd, Nasiębud   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje”
Nasiębor   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” bor – “walka”
Nasięgniew   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje”
Nasław   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” sław – „sława”
Nawoj   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” woj– „wojownik”
Nawuj   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje” wuj– “wujek”
Nażyr   na – „na, wspaniały” – być może jako zaznaczenie „ten przez którego się dzieje”
Niebor   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie bor – “walka”
Niecisław   sław – „sława”
Niebylec   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niedabył, Niedabysz   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niedalic   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niedał   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niedan, Niedaniec   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niedoma   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niedamir   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie mir – „pokój, spokój, dobro” mysł – „myśleć”
Niedomysł   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niegodoma   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niegosław   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie sław – „sława”
Niegowoj   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie woj– „wojownik”
Niegrod   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nielubiec   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niemir, Niemierz   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie mir – “pokój, spokój, dobro”
Niemironieg   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niemoj   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niemst, Niemsta, Niemszczon   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nienach   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niepełka   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nieprosz, Nieprasz, Nieproch   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nieprzebąd, Nieprzebud, Nieprzebysz   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nierad, Niered   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie rad – „cieszyć się, radować”
Nierod   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niesąd   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niesiebąd, Niesiebud   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niesiebor   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie bor – “walka”
Niesiodł   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niestek   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niestoj   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niesuł   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nietęg   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Nietubył   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niewsza   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie
Niezamysł   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie mysł – „myśleć”
Nieznamir   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie mir – „pokój, spokój, dobro”
Nieznawuj   nie – „nie” – negacja, zaprzeczenie wuj– “wujek”
Ninogniew    
Ninomysł   mysł – „myśleć”
Nowosiodł    

 

O.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Objęsław    
Ocięsław    
Odolan    
Okrzesław    
Osiębor    
Osięgniew    
Ostrobod    
Ostrogniew    
Ostrowod    

P.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Pakosław    
Pełczybog    
Pęcisław, Pęcsław, Pęcław, Pęsław    
Pękosław    
Pomir    
Pomścibor    
Poznan    
Poznomir    
Prosimir    
Przebąd    
Przebor    
Przedabog    
Przedbor, Przedwor    
Przedmir, Przezmir    
Przedpełk, Przedpołk    
Przedsław, Przecsław, Przecław, Przesław    
Przedwoj    
Przedwuj    
Przemęt    
Przemił, Przemieł    
Przemir    
Przemysł    
Przemysław    
Przemyślibor    
Przezdar Imię opisowe nie życzeniowe Forma imienia Biezdar biez – „bez”; dar – „prezent, dar, ofiara” „Ten, który nie jest darem” „Ten, który ze sobą nic nie przynosi”?
Przezdoma Imię męskie mimo koncówki -a Forma imienia Brzezdoma Imię opisowe brzez – „bez” doma – „dom, ród, ojczyzna” „Bezdomny” „Ten,. który nie ma domu/rodu/ojczyżny”
Przezdziad Imię opisowe nie życzeniowe Forma imienia Biezdziad biez – „bez”; dziad – „dziadek” „Ten, który nie posiada dziadka” „Ten, którego męscy przodkowie są nieznani”?
Przezpraw Imię opisowe nie życzeniowe Forma imienia Biezpraw biez – „bez”; praw – „prawdziwy, sprawiedliwy” „Ten, który nie jest sprawiedliwy”? „Ten, którego omija sprawiedliwość”?
Przezprzem    
Przyboj    
Przybor    
Przybygniew    
Przybylut    
Przybymir    
Przybyrad    
Przybysław    
Przybywoj    
Przybywuj    
Przysnobor    
Przywit    

R.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Racibor, Raciborz, Recibor    
Racigniew    
Racimir, Racimiar    
Racisław    
Racsław, Racław, Ratsław, Recsław, Recław, Retsław, Resław, Rasław    
Radociec    
Radogost    
Radomił    
Radomir, Radomiar, Radmir    
Radosław, Redosław, Radsław, Redsław, Radosz    
Radost    
Radowit    
Radowuj    
Radsuł    
Radzim    
Rodomił, Rodomieł    
Rodsław, Rocsław, Rocław    
Rosław    
Rościgniew    
Rościsław    
Rzędzimir    
Rzędzisław    
Rzędziwoj    

S.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Sambor, Szenbor    
Samogost    
Samosąd    
Sęczygniew    
Sędowin    
Sędzimir, Sędomir    
Sędzisław, Sędosław    
Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sudywoj    
Sędziwuj    
Siebąd    
Siebor, Siabor, Szabor, Szebor    
Sieciebor, Sietbor    
Sieciech    
Sieciesław, Siecsław, Siecław, Siesław    
Siedlewit    
Siemidrog    
Siemierz    
Siemił    
Siemimił, Siemmił    
Siemimysł, Siemomysł, Siemomysław    
Siemir, Siemar    
Siemirad    
Siemisław, Siemosław    
Siemoradz    
Siemowit    
Siepraw    
Siestrzemił    
Siestrzewit    
Sięgniew    
Siężyr, Sężyr    
Sirosław, Sierosław    
Sjęgniew    
Skarbimir, Skarbimirz, Skardmir, Skamir    
Skarbisław    
Skaziczest    
Sławobor    
Sławociech, Sławciech    
Sławomir, Sławomiar    
Sławosław    
Smysław    
Snowid    
Sobiebor    
Sobiemir    
Sobiemysł    
Sobierad    
Sobiesąd    
Sobiesław    
Sobieżyr    
Spycigniew    
Spycimir, Spyćmier, Spyćmir, Spyćmierz    
Spycisław    
Stanibor    
Stanimir    
Stanisław, Stasław    
Stojgniew, Stoigniew, Stogniew    
Stojsław, Stoisław, Stosław, Tosław    
Stomir    
Strachomir    
Strogobor    
Strogomir    
Stronisław    
Strosław    
Strzebor    
Strzedziwoj    
Strzeżymir    
Strzeżysław, Strzedzsław, Strzecsław, Strzecław, Strzesław    
Sulibor    
Sulibrat    
Sulidziad    
Suligost    
Sulimir, Sulimiar, Sulmir    
Sulirad    
Sulisław, Solisław    
Sulistryj    
Suliwuj    
Swojsław, Swosław    

Ś.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Ścibor    
Świebąd    
Świebor, Śwsiebor, Świeborz, Śwsieborz    
Świeciech    
Świecław, Świesław    
Świedarg    
Świelub    
Świegniew, Śwsiegniew    
Świemił    
Świemir    
Świerad, Świrad    
Świętobor    
Świętomir    
Świętopełk    
Świętosław, Święcesław, Święcsław, Święsław    

T.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Tasław    
Tatomir, Tatomier, Tatumir    
Tęgomir    
Toligniew    
Tolisław    
Tomił    
Tomir    
Tomisław    
Tosław    
Trzebiebor    
Trzebiegost    
Trzebiemir, Trzebiemiar, Trzebiemier    
Trzebiemysł, Trzebomysł    
Trzebiesław, Trzebisław    
Trzebor    
Trzebowit    
Twardomir    
Twardosław    
Twardostoj    
Tworzymir    
Tworzysław    

U.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Ubysław, Hubysław   uby – „ubyć, ubywać” sław – „sława” „Ten, który pomniejsza sławę”
Unieboż, * Uniebog    
Uniedrog    
Uniegost    
Uniemir, Unimir, Huniemir   unie – „lepszy” mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który poprawia/zapewnia lepszy pokój/dobro”
Uniemysł    
Unierad, Unirad    
Uniesław, Unisław, Hunieslaw, Junieslaw   unie – „lepszy” sław – „sława” „Ten, który cieszy się lepsza sławą”
Uniewit    
Uściwoj    

W.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Wacław    
Warcisław, Warcsław, Warsław    
Wędziemir Forma imienia Będziemir bedzię – „będzie”; mir – „pokój, spokój, dobro” „Ten, który zapowiada pokój” „Ten, który będzie dobry”
Wielebor    
Wielebyt    
Wieledrog    
Wielimir    
Wielisław, Wielesław, Wielsław    
Wiercisław    
Wiesław    
Więcemił    
Więcemir, Więcemiar, Więcemier, Więcmier    
Więcerad    
Więcesław, Więcsław, Więcław, Więsław    
Wilkomir    
Wirciżyr    
Wirzchosław    
Wisław    
Witomir    
Witomysł    
Witosław, Witsław, Wicsław, Wicław    
Witosz    
Władysław    
Włodzimierz, Włodzimir    
Włodzisław, Włocsław, Włocław    
Włościbor, Właścibor    
Włościbyt    
Włościwoj    
Wojbor    
Wojciech, Wociech    
Wojemił    
Wojmir    
Wojsław, Wojesław, Wojisław, Wosław    
Wolebor    
Wolimir, Wolemir, Wolmir    
Wolisław    
Wolrad    
Wrocisław, Wrocsław, Wrosław    
Wrociwoj    
Wszebąd    
Wszebor, Wszabor, Wświebor, Wszeborz    
Wszeciech    
Wszegniew    
Wszemił    
Wszemir, Wszemiar    
Wszemysł    
Wszerad    
Wszesiodł    
Wszesuł    
Wszetopełk    
Wysław    
Wyszebor, Wyszabor    
Wyszemir    
Wyszesław    
Wyszetrop    
Wyszomir, Wyszymir    

Z.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Zadar    
Zamir    
Zawisza    
Zbigniew, Zbygniew, Zbyhniew    
Zbrosław    
Zbylut, Zbelut    
Zbysław    
Zbywoj    
Zdamir    
Zdawuj    
Zdzibor, Zdziebor    
Zdziczest    
Zdziebąd    
Zdziebud    
Zdziegod, Zdzigod    
Zdziegrod, Zdzigrod    
Zdziemił    
Zdzierad    
Zdziesuł    
Zdziewit    
Zdziewuj, Zdziwuj    
Zdzimir, Zdziemir    
Zdzisław, Zdziesław    
Zdzistryj    
Zdziwoj    
Ziemomysł, zob. Siemomysł    
Ziemowit    
Znamir    
Zwnisław    

Ż.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Żegota    
Żelibor    
Żelibrat    
Żeligniew    
Żelimysł    
Żelisław    
Żelistryj    
Żeliwuj    
Żyrosław, Żerosław    

 

Kobiece imiona słowiańskie

Lista zawiera potwierdzone w źródłach imiona kobiece, większą ilość imion można utworzyć do imion meskich dodając końcówkę „-a”.

B.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Bądzsława    
Biedziesława(?), Biecsława, Biecława    
Biezdziadka    
Bogdała    
Bogdana    
Bogna    
Boguchwała, Bogufała    
Bogudać    
Bogudarz, Bogodarz    
Bogumiła, Bogmiła    
Bogusława    
Boguwłość, Bogowłość    
Boguwola, Bohuwola    
Bolemira    
Bolesława, Bosława    
Bożeciecha    
Bożena    
Bratumiła, Bratomiła, Bratmiła    
Bronisława    
Budzisława    

C.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Chwalimira    
Chwalisława    
Ciechosława    
Ciecirada    
Ciesława    
Cieszysława    
Cirzpisława    
Czcibora, Cibora    
Czasława, Czesława    
Czębira    
Częstobrona    
Częstowojna    

D.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Dadzboga    
Dalebora    
Dalewuja    
Damroka    
Dąbrówka    
Dobiegniewa    
Dobiesława, Dobosława    
Dobrawa    
Dobrogniewa    
Dobromiła    
Dobromira    
Dobroniega    
Dobrosława, Dobrochna    
Dobrosułka    
Dobrowieść    
Dobrowoja    
Dobrożyźń    
Domaczaja    
Domasława    
Drogomira    
Drogosława    
Dziadumiła    
Dziesława, Dzisława    
Dzirżysława, Dziersława, Dzirsława    

F.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Falisława    

G.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Gniewosądka    
Godzimira    
Godzisława    
Gosława    
Gościrada    
Gościsława    
Grodzisława    
Grzymisława, Grzymsława    

H.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Hubysława    

I.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Imisława    
Izbygniewa    

J.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Janczysława    
Jarogniewa    
Jaromira    
Jarosława, Jerosława    

K.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Kazimiera    
Krzesisława, Krzesława    

L.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Lechosława    
Lesława    
Lubomira    
Ludomiła, Ludmiła, Ludzimiła, Ludźmiła    
Ludomira    
Lutosława    

M.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Małomira    
Mieczysława    
Milena    
Miłosława, Miłochna    
Mirogniewa    
Mironiega    
Mirosława    
Modliboga    
Mojmira    
Morzysława    
Mszczuja    
Mścigniewa    
Mścisława    
Myślibora    

N.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Naczęsława    
Nasława    
Nawoja, Nawojka    
Niedomira, Niedamirz    
Niegosława    
Nieluba    
Niemiła    
Nieradka    
Niesiebądka, Niesiebudka    
Niestanka    

P.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Pakosława    
Pęcisława, Pęcsława, Pęcława, Pęsława    
Pękosława    
Pężyrka    
Przeborka    
Przedsława, Przecsława, Przecława, Przesława    
Przemysława    
Przezprawa    
Przybycześć    
Przybysława    

R.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Racisława    
Racsława, Racława, Ratsława, Recsława, Recława, Retsława, Rasława    
Radomiła    
Radosława, Radsława, Redsława    
Radochna    
Radzisława    
Rosława    
Rościsława    
Rzepicha    

S.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Samboja    
Sędzisława    
Siabora, Szabora, Szebora    
Sieciesława, Siecsława, Siecława, Siesława    
Sięgniewa    
Sirosława    
Sjęgniewa    
Skarbimira    
Sława    
Sławobora    
Sławomira    
Smysława    
Sobiesława    
Stanisława    
Stojsława, Stoisława    
Stronisława    
Strzeżysława, Strzesława    
Suligniewa    
Sulisława    

Ś.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Ścibora    
Świebora    
Świętomira    
Świętosława, Święcsława, Święsława    
Świętożyźń    

T.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Tolisława    
Tomiła    
Tomira    
Tomisława    
Tosława    
Trzebiesława, Trzebosława    
Tworzysława    

U.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Ubysława    
Uniesława, Unisława    

W.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Wacława    
Wielisława    
Wieńczysława    
Wiesława    
Więcesława, Więcsława, Więcława    
Wirzchosława    
Wisława    
Witosława    
Władysława    
Włodzimira    
Włościsława    
Wojciecha, Wociecha    
Wojsława, Wojesława    
Wolisława    
Wrocisława, Wrocsława    
Wszebora    
Wszemiła    
Wyszeniega    
Wyszesława, Wysława    

Z.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Zbigniewa, Zbygniewa    
Zbysława    
Zdzisława, Zdziesława    
Zwnisława    

Ż.

Imię Występowanie/Uwagi Znaczenie
Żelisława    
Żyrborka?    
Żyrosława    
Żywia    
Jarogniew

Wyszukał źródła, wyciągnął z nich wnioski i stworzył typologię wraz z opracowaniem graficznym. W wolnych chwilach robi błędy ortograficzne, ale może, bo ma na to papiery.