Regulamin

Niniejsza strona internetowa stanowi dokument prawny i jest Regulaminem (Umową) dla naszej strony internetowej, zgraja.com.pl (Witryna internetowa). Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na pełne przestrzeganie i przestrzeganie poniższej Umowy za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny.

 

Definicje

Terminy „nas”, „my” i „nasz” odnoszą się do Redakcji zgraja.com.pl, właściciela tej Witryny. „Gość” to ktoś, kto tylko przegląda naszą Witrynę. „Użytkownik” to osoba, która zarejestrowała się na naszej Witrynie, aby korzystać z naszych Usług. Termin „Użytkownik” jest zbiorczym identyfikatorem, który odnosi się do Gościa lub Członka. Termin „produkt” odnosi się do wszelkich produktów, które sprzedajemy lub rozdajemy.

Wszystkie teksty, informacje, grafika, projekty i dane oferowane za pośrednictwem naszej Witryny lub Usług, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane przez naszych Członków czy przez nas, są zbiorczo określane jako nasza „Treść”. Rozróżniamy treści publikowane przez naszych Członków jako „Treści członków”.

 

Akceptacja umowy

Niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a Redakcją zgraja.com.pl.

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WYŁĄCZENIA GWARANCJI I INNE POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ ICH CAŁOŚĆ, UŻYTKOWANIE, DOSTĘP, I / LUB PRZEGLĄDANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ STANOWI ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO I KAŻDEGO OKRESU TERMINOWEGO ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, PROSZĘ NATYCHMIAST WYJŚĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I NIE UŻYWAĆ, UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU I / LUB PRZEGLĄDAĆ PONIŻSZEJ.

O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną Umowę między Tobą a Redakcją zgraja.com.pl i zastępuje wszystkie inne Umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące naszej Witryny, Usług i przedmiotu zawartego w niniejszej Umowie. Jednakże, aby móc korzystać z naszej Witryny i / lub Usług, może być również wymagane wyrażenie zgody na dodatkowe warunki. Te dodatkowe zasady i warunki zostaną włączone do niniejszej Umowy, o ile nie wskazano inaczej.

 

Informacje na temat ochrony prywatności

Nasza informacja dotycząca ochrony prywatności jest uważana za część niniejszej Umowy i jest dostępna na tej stronie internetowej. Musisz zapoznać się z naszą Polityką prywatności, klikając ten link. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, w tym na Informację o prywatności zgraja.com.pl, nie korzystaj z tej Witryny lub naszych Usług.

 

Ograniczona licencja

Zgraja.com.pl udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z naszej Witryny i Usług ściśle zgodnie z niniejszą Umową. Korzystanie z naszej witryny i usług ma wyłącznie charakter wewnętrzny, osobisty i niekomercyjny, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Żaden wydruk lub elektroniczna wersja jakiejkolwiek części naszej Witryny lub Usług nie może być używana przez ciebie w jakichkolwiek sprawach sądowych lub arbitrażowych w jakichkolwiek okolicznościach.

 

Zgodność z prawem

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z naszej witryny, treści, usług i wszelkiego oprogramowania w niej zawartego.

 

Nasz stosunek do Ciebie

Niniejsza Umowa w żaden sposób nie tworzy żadnej agencji, partnerstwa, joint venture ani związku między pracodawcą a franczyzodawcą i franczyzobiorcą między Tobą a Redakcją zgraja.com.pl.

 

Nasza własność intelektualna

Nasza strona internetowa może zawierać nasze znaki usługowe lub znaki handlowe, jak również nazwy naszych filii lub innych firm w postaci słów, grafiki i logo. Korzystanie z naszej witryny lub usług nie stanowi żadnego prawa ani licencji do korzystania z naszych znaków usługowych lub znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody zgraja.com.pl.

Nasze treści, które znajdują się w naszej witrynie i usługach, są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Użytkownika takich Treści jest surowo zabronione. Korzystanie z naszej witryny i usług nie daje żadnych praw własności do naszych treści.

 

Kwalifikowalność i rejestracja do członkostwa

Aby skorzystać z naszych Usług, musisz zarejestrować się w naszej Witrynie, aby zostać Członkiem. Twoje Członkostwo nie jest zbywalne lub możliwe do przypisania i jest nieważne tam, gdzie jest zabronione. Nasza strona internetowa i usługi są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy mają co najmniej (18) lat. Każda rejestracja, korzystanie lub dostęp do naszej Witryny przez osoby poniżej tego wieku jest nieautoryzowane, nielicencjonowane i narusza niniejsze Warunki. Korzystając z naszej Witryny i / lub Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że masz (18) lat lub więcej i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy. Redakcja ma wyłączne prawo i dyskrecję, aby ustalić, czy przyjąć Członka i może odrzucić rejestrację Członka z lub bez wyjaśnienia.

Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz hasło, które umożliwi Ci dostęp do naszych Usług. Użytkownik zgadza się zachować poufność swojego hasła i jest w pełni odpowiedzialny za wszelką odpowiedzialność i szkody wynikające z nieprzestrzegania przez niego tej poufności, a także wszelkich działań, które mają miejsce w wyniku użycia hasła.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu jego hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się, że nasza strona internetowa nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa haseł, o których mowa w niniejszym dokumencie.

 

Błędy, korekty i zmiany

Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie wolna od błędów lub wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników, lub że poprawimy wszelkie błędy. Nie gwarantujemy, że informacje dostępne na naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem będą poprawne, dokładne, terminowe lub w inny sposób wiarygodne.

Redakcja zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany treści, oprogramowania i innych elementów wykorzystywanych lub zawartych w naszej Witrynie lub Usługach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

 

Zrzeczenie się

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że nic zawarte w naszej Witrynie nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej i / lub innej profesjonalnej oraz że nie powstają żadne stosunki zawodowe między Tobą a Redakcją lub naszymi Członkami. Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie podejmie żadnych finansowych, inwestycyjnych, prawnych i / lub innych decyzji w całości lub w części na podstawie zawartości naszej witryny lub usług.

 

Zastrzeżenie gwarancji

Redakcja zgraja.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści zamieszczone na naszej Witrynie lub w związku z naszymi Usługami, niezależnie od tego, czy zostały one zamieszczone lub spowodowane przez Członków naszej Witryny, czy też przez redakcję zgraja.com.pl. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek ofensywie, niestosowne, obsceniczne, niezgodne z prawem, lub w inny sposób treści, które możesz napotkać korzystając z naszej Witryny lub Usług. Zgraja.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie online lub offline jakiegokolwiek użytkownika naszej witryny lub usług.

Nasza Witryna lub Usługi mogą być czasowo niedostępne z powodu konserwacji lub z innych powodów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, przerwania, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmianę komunikacji członków.

Zgraja.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne lub inne problemy związane z jakąkolwiek siecią lub usługą telefoniczną, systemem komputerowym, serwerem lub dostawcą, sprzętem komputerowym lub telefonem komórkowym lub oprogramowaniem, ani za jakąkolwiek awarię poczty elektronicznej spowodowaną problemami technicznymi lub korkami w Internecie lub dowolną ich kombinację – w tym obrażenia lub uszkodzenia komputera, telefonu komórkowego lub innego sprzętu lub oprogramowania Członków lub innych osób – związane lub wynikające z użycia lub pobierania materiałów w związku z naszą Witryną lub Usługami , w tym, bez ograniczeń, wszelkie oprogramowanie dostarczane za pośrednictwem naszej witryny lub usług.

W żadnym wypadku zgraja.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym wszelkie straty lub szkody, obrażenia ciała lub śmierć wynikające z czyjejś korzystania z naszej Witryny lub Usług, lub jakiekolwiek interakcje między Użytkownikami naszej Witryny lub Usług, czy to online, czy offline.

Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji pod nazwami handlowymi, znakami towarowymi, producentami, dostawcami lub w inny sposób nie stanowi ani nie implikuje poparcia, sponsoringu, rekomendacji ani jakichkolwiek powiązań z naszą Witryną przez strony trzecie lub jakiekolwiek urządzenie lub programowanie powiązane lub wykorzystywane przez nasze Usługi.

Informacyjną, treści i dokumentów z lub za pośrednictwem naszej stronie są dostarczane „tak jak są”, „jak dostępne” z „wszystkimi wadami” i wszelkich bezpośrednich oraz pośrednich GWARANCJI SĄ WYŁĄCZONE (W TYM, ALE NIE TYLKO, zrzeczenie OF WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). NASZA STRONA INTERNETOWA I USŁUGI MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA.

Redakcja zgraja.com.pl NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG. Zgraja.com.pl NIE GWARANTUJE I NIE OZNACZA JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKÓW Z UŻYTKOWANIA NASZEJ STRONY LUB USŁUG, W TYM, LECZ NIE TYLKO, ZWIĄZANEJ Z NIM OPROGRAMOWANIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE NASZE treści, usługi, lub oprogramowanie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. Dlatego należy zachować ostrożność w stosowaniu i pobieranie JAKICHKOLWIEK treści lub oprogramowania oraz wykorzystywania programów komputerowych uznawanych w branży, aby wykryć i usunąć wirusa.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI trzeciej osoby za jakiekolwiek szkody pośrednie, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, LUB MORALNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH, UTRATY wynikłe z WYKORZYSTANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, TREŚCI, USŁUG LUB ŻADNYCH POWIĄZANYCH OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNYCH PRZEZ LUB POBRANYCH Z NASZEJ STRONY LUB USŁUG, NAWET JEŚLI

 

Postępowanie członka

Członkowie mogą publikować swoje treści na naszej Witrynie poprzez nasze Usługi (Treści Członka). Użytkownicy i odwiedzający rozumieją, że korzystając z naszej witryny lub usługi, mogą być narażeni
do treści obraźliwych, nieprzyzwoitych lub budzących zastrzeżenia. Nie mamy kontroli nad Treściami członków i nie gwarantujemy jej jakości, dokładności ani integralności. Redakcja zgraja.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie lub filtrowanie żadnych Treści Członków. W przypadku stwierdzenia nielegalności treści członków, redakcja zgraja.com.pl przekaże wszystkie niezbędne informacje odpowiednim władzom.

Jeśli jakakolwiek Treść Uczestnika zostanie zgłoszona do redakcji jako obraźliwa lub niewłaściwa, możemy poprosić Członka o wycofanie lub zmodyfikowanie wątpliwej treści w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia od Redakcji. Jeżeli Członek nie spełni takiego żądania, redakcja ma pełne prawo do ograniczenia zdolności Członka do publikowania Treści Członka LUB do natychmiastowego wypowiedzenia członkostwa Członka bez dalszego powiadamiania Członka.

Bez ograniczania powyższego, mamy wyłączną swobodę w zakresie usuwania wszelkich Treści Członków, które naruszają niniejszą Umowę lub które w inny sposób są niezgodne z naszym wyłącznym uznaniem. Członkowie są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów federalnych i stanowych dotyczących ich treści, w tym praw autorskich i znaków towarowych. Członkowie będą przestrzegać praw autorskich i znaków towarowych.

Gwarantujesz, że nie będziesz korzystać z naszych Usług w żaden sposób naruszający prawa własności intelektualnej innych osób. Zgodnie z ustawą DMCA i innymi obowiązującymi przepisami, przyjęliśmy politykę likwidowania Członków, których uznamy, według naszego wyłącznego uznania, za naruszających prawa własności intelektualnej innych osób.

Jako Członek zgadzasz się nie korzystać z naszych Usług w celu:

Przesyłaj, publikuj lub w inny sposób przesyłaj dowolną treść członka, która:

Narusza wszelkie lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe przepisy
Naruszenie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych praw własności stron
Szkodzi, grozi, zniesławia, promuje przemoc lub nielegalne działania, lub w inny sposób wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych, napastliwych, pokrętne, oszczercze, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne lub rasowo, etycznie, lub w inny sposób
Łącza bezpośrednio lub pośrednio z dowolnymi materiałami, do których nie masz prawa do linkowania
Zawiera wszelkie prywatne informacje osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego i numery kart kredytowych
Zawiera wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub do wydobywania informacji z naszej Witryny lub Usług.
Zawiera wszelkie niechciane lub nieautoryzowane reklamy, nagabywanie, materiały promocyjne, wiadomości-śmieci, spam, listy łańcuszkowe, piramidy lub inne formy pozyskiwania

 

Zabrania sie korzystania z naszych treści, aby:

Stworzyć konkurencyjną stronę internetową
Tworzyć kompilacje lub prace pochodne zgodnie z definicją w przepisach prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych
Redystrybuować w jakikolwiek sposób, w tym między innymi sprzedaż, licencja, dzierżawa, dzierżawa, subskrypcja lub jakikolwiek inny mechanizm dystrybucji
Dekompilować, dezasemblować lub poddawać inżynierii wstecznej naszą Witrynę, Usługi i wszelkie powiązane oprogramowanie
Korzystać z naszej Witryny lub Usług w jakikolwiek sposób, który narusza niniejszą Umowę lub jakiekolwiek lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe przepisy

 

Wykorzystanie informacji

Udzielasz Redakcji licencji na wykorzystanie informacji i materiałów publikowanych na naszej Witrynie. Zamieszczając, wyświetlając, transmitując, wykonując lub w inny sposób rozpowszechniając informacje lub inne treści („Treści członków”) na naszej Witrynie, udzielasz Redakcji, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, konsultantów, przedstawicieli i podmiotów stowarzyszonych, prawo do korzystania z Treści Uczestnika w związku z działalnością Redakcji, jej dyrektorów, pracowników, funkcjonariuszy, podmiotów powiązanych, przedstawicieli, konsultantów i agentów, w tym między innymi prawo do rozpowszechniania, kopiowania, przekazywania, publicznie wyświetlaj, odtwarzaj, tłumacz, edytuj i formatuj zawartość członków. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie otrzymasz żadnej rekompensaty za jakąkolwiek Zawartość Członków. Zamieszczając Treści Użytkownika na naszej Witrynie lub w Usłudze, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem praw do Treści Członka lub masz upoważnienie do publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, wykonywania lub przesyłania Treści Członka.

 

Bezprawna działalność

Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji lub zgłaszanych naruszeń niniejszej Umowy i do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za stosowne, w tym, ale nie ograniczając się do zgłaszania podejrzanych przypadków bezprawnej działalności organom ścigania, organom nadzorującym lub innym stronom trzecim i ujawnieniu wszelkich niezbędnych informacji lub odpowiednie dla takich osób lub podmiotów związanych z Twoim profilem, adresami e-mail, historią użytkowania, opublikowanymi materiałami, adresami IP i informacjami o ruchu.

 

Łączenie z naszą witryną

Użytkownik może udostępnić łącza do naszej Witryny pod warunkiem, że (a) Użytkownik nie usunie ani nie zasłoni żadnej części naszej Witryny poprzez ramkowanie lub w inny sposób, (b) Twoja witryna nie angażuje się w nielegalne lub pornograficzne działania oraz (c) zaprzestajesz udostępniania linków na naszą stronę internetową natychmiast po naszej prośbie.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Umieszczenie linków do dowolnej strony internetowej w naszej Witrynie nie oznacza, że ​​popieramy, gwarantujemy, gwarantujemy lub rekomendujemy usługi, informacje, treści i / lub dane stron internetowych osób trzecich.
Redakcja nie ma kontroli nad dokumentami prawnymi i praktykami dotyczącymi prywatności stron internetowych stron trzecich; uzyskujesz dostęp do stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami tych stron internetowych, aby w pełni zrozumieć, jakie informacje są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane.

 

Zakończenie członkostwa

Twoje członkostwo u nas obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez Ciebie lub nas. Twoje prawa wynikające z niniejszych zasad i warunków wygasną bez naszego powiadomienia, jeśli nie zastosujesz się do jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków. Po zakończeniu przestajesz reprezentować siebie jako zarejestrowanego członka lub klienta. Musisz usunąć lub zniszczyć wszelkie informacje lub treści (w tym wszystkie kopie) uzyskane z naszej witryny. Niektóre postanowienia niniejszej Umowy, w tym między innymi prawa autorskie, odszkodowanie, znaki towarowe, ograniczenie odpowiedzialności, gwarancja i kwestie jurysdykcyjne, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

Rozłączność i przetrwanie

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. W zakresie, w jakim dowolna treść jest sprzeczna lub sprzeczna z niniejszą Umową, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo. Nasze niewykonanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia, ani za prawo do egzekwowania takiego postanowienia. Nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy pozostają w mocy po wypowiedzeniu niniejszej Umowy.

 

Zmiany w naszych zasadach i warunkach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, powiadamiając o zmianach drogą elektroniczną lub pisemnie. Opublikujemy te zmiany na naszej stronie internetowej. Zmiany te wejdą w życie 30 dni po otrzymaniu zawiadomienia. W celu uniknięcia wątpliwości, żadna jednostronna zmiana nie zmieni z mocą wsteczną uzgodnionych postanowień dotyczących rozstrzygania sporów niniejszych Warunków, jeśli takie istnieją, w tym na przykład postanowień dotyczących arbitrażu dla toczących się sporów, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Dalsze korzystanie z naszej Witryny, Usług i Produktów po każdej zmianie niniejszych Warunków, a także powiadomienie o tym, będzie stanowić akceptację takiej zmiany. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami niniejszych warunków, możesz zaprzestać korzystania z naszej witryny, usług i produktów.